• До каде сме со обуките за математика со размислување и јазичко описменување

  Досега 4247 наставници од 211 основни училишта ја поминале обуката за Математика со размислување во почетните одделенија. Обуката трае 8 дена или 50 часа и ги опфаќа следниве теми:

  • Десетте принципи на математика со размислување
  • Шеми и односи во математиката
  • Броење – од броење кон собирање и одземање
  • Класификација на математички проблеми
  • Чувство за број, разбирање на операциите, користење многубројни стратегии
  • Текстуални задачи – задачи  засновани на ситуации
  • Употреба на нагледни средства и различни  техники за поучување
  • Објаснување и оправдување на сопственото математичко размислување Формативно оценување
  • Рамнотежа меѓу разбирањето/ поучувањето/
  • користењето на поими/концепти и постапки/процедури

   

  Досега 2777 наставници од 136 основни училишта ја поминале обуката за Јазична писменост во почетните одделенија. Обуката трае 8 дена или 50 часа и ги опфаќа следниве теми:

  • Квалитетна настава за описменување
  • Концепт, чекори и техники за почетно читање
  • Концепти на печатен текст
  • Фонолошка свест, вокабулар, флуентност
  • Врска меѓу читањето и пишувањето
  • Концепт, чекори и техники за почетно пишување
  • Видови текстови
  • Граматика и граматички правила и конвенции
  • Формативно оценување на читањето и пишувањето
  Leave a reply →