• Родова сензитивност

    Како дел од обуките за „Училиште по мерка на детето„ во модел училиштата се работеше на унапредување на еднаквиот третман на момчињата и девојчињата, оспособување на децата да ги идентификуваат и надминуваат родовите стереотипи и нееднаквост, како и на креирање родово сензитивна клима во сите сфери на училиштето. Една од главните задачи на оваа димензија

    Read more →