• Детски права и мултикултурализам

    Училиште по мерка на детето е пристап базиран на правата на детето што се однесува на сите аспекти на образованието и нивниот придонес кон севкупниот детски развој   Со оглед на мултиетничкиот карактер, во Македонија е додадена и шеста диманзија на Училиште по мерка на детето: детски права и мултикултурализам. Целите на оваа димензија се

    Read more →