• Инклузивност

    ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ Инклузивното образование подразбира вклученост на сите деца во наставните и вон-наставните активности на училиштето. Инклузивното образование овозможува пристап со кој се задоволуваат потребите за учење на сите ученици во еден образовен систем. Неговите начела се базираат врз основните принципи на Конвенцијата на правата на детето.   Инклузивното образование има за цел создавање системи

    Read more →