• Програма: математика со размислување и јазична писменост во почетните одделенија

    ЦЕЛ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ Програма започна со реализација во 2009 година со поддршка на УНИЦЕФ. Имплементатор е Бирото за равој на образование со логистичка и стручна поддршка од Mакедонски центар за граѓанско образование (МЦГО). Цел на проектот е да се подигне нивото на јазичната и математичката писменост на учениците во одделенска настава, преку воведување и

    Read more →
  • Програма за образование за животни вештини

    ЦЕЛ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ Програма започна со реализација во 2009 година со поддршка на УНИЦЕФ. Имплементатор е Бирото за равој на образование со стручна поддршка од Центарот за човекови права и разрешување на конфликти (ЦЧПРК). Цели на програмата – Поддршка на децата во стекнување определени знаења, ставови и вештини кои им помагаат да одговорат на

    Read more →

Photostream